Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατεβάστε το κείμενο

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ EL-PHARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «El-Pharm Α.Ε», με αριθμό ΓΕΜΗ 001940001000 και με ΑΦΜ 095538006 Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη, δραστηριοποιείται επί της οδού Αίμωνος 65-67 ως φαρμακαποθήκη πώλησης φαρμάκων κατέχοντας τις σχετικές προς τούτο νόμιμες άδειες. Με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες της και εναρμονιζόμενη πλήρως στις επιταγές του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου δεσμεύεται με βάση τα οριζόμενα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 απέναντι στους προμηθευτές – συνεργάτες – πελάτες της, σεβόμενη την ιδιωτικότητά τους και επαγρυπνώντας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών τους δεδομένων.

  1. Σκοπός παρούσας πολιτικής ενημέρωσης

Σκοπός της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η «EL-PHARM Α.Ε.», ο τρόπος επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα μέσα προστασίας τους και τα δικαιώματα που έχουν οι συνεργάτες της έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων και να γνωστοποιούνται ο σκοπός και τα μέσα επεξεργασίας, η «ΕL-PHARM Α.Ε.» παρέχει στους προμηθευτές-συνεργάτες-πελάτες της τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Σκοποί Επεξεργασίας

Η εταιρεία «Εl-Pharm Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, έχει δικαίωμα ως υπεύθυνος της επεξεργασίας να προβαίνει σε επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προμηθευτών – συνεργατών  -πελατών της,υφιστάμενων και εν δυνάμει, αποκλειστικά για σκοπούς υλοποίησης και υποστήριξης της σύμβασης- συνεργασίας που υφίσταται μεταξύ τους, για σκοπούς εκπλήρωσης των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών της καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης για κάθε είδους προσφορές και ενημέρωσης σχετικά με τα διαθέσιμα φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα της φαρμακαποθήκης μας.

  1. Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και σε ποιες περιπτώσεις

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτήν από το ίδιο το Υποκείμενο ή προκύπτουν από προδήλως δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές στις οποίες έχουμε νόμιμη πρόσβαση.

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προμηθευτών-συνεργατών-πελατών,για σκοπούς τήρησης αρχείου συμβάσεων, εκκαθάριση δαπανών, τήρηση καρτέλας προμηθευτών/πελατών, τήρηση αρχείου παραγγελιών και προγραμματισμένων πληρωμών, τήρηση αρχείου φορολογικών παραστατικών, επιταγών, συναλλαγματικών, προσφορές και ενημέρωσης σχετικά με τα διαθέσιμα φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα της φαρμακαποθήκης μας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Εταιρεία στα πλαίσια της συνεργασίας της μαζί σας, ως αυτά αφορούν κατά περίπτωση τη συνεργασία,  και που αφορούν φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα) είναι συγκεντρωτικά και όχι ανά περίπτωση τα εξής:στοιχεία επωνυμίας εταιρείας (ατομική επιχείρηση), ΑΦΜ–ΔΟΥ, όνομα και επώνυμο, στοιχεία επαγγελματικής διεύθυνσης/έδρας, αριθμός τηλεφώνου και fax, στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία άδειας λειτουργίας του φαρμακείου, ημερομηνία γέννησης (στην άδεια λειτουργίας φαρμακείου),στοιχεία φορολογικού παραστατικού, πιστοποιητικά προμηθευτών (ISO).

Στην περίπτωση των ενδιαφερομένων νομικών ή φυσικών προσώπων (εταιρείες φαρμακείων/φαρμακοποιών) που επιθυμούν να ενημερωθούν για διαθέσιμα προϊόντα της φαρμακαποθήκης μας και την σχετική εκπτωτική πολιτική αυτής, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου φαρμακοποιού και η ηλεκτρονική του διεύθυνση, τα οποία με δική του πρωτοβουλία μας έχει παράσχει για την συγκεκριμένη επικοινωνία.

  1. Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων  εκ μέρους της«EL-PHARM Α.Ε.» στα ως άνω πλαίσια είναι: α) η συμβατική σχέση μεταξύ αυτής και των Προμηθευτών –Συνεργατών – Πελατών της καθώς και οι συμβατικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτήν, β) η τήρηση έννομων υποχρεώσεων της και γ) η εξυπηρέτηση τυχόν έννομων συμφερόντων της EL-PHARM, έναντι των οποίων δεν υπερισχύουν τα δικαιώματά των υποκειμένων.

Σε περίπτωση που δεν διατηρείτε με τη φαρμακαποθήκη μας κάποια συναλλακτική σχέση λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά emails και ειδήσεις (Newsletters) σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα μας και την εκπτωτική πολιτική μας. Η συγκεκριμένη μορφή της συγκατάθεσής σας θα δίδεται ελεύθερα και σαφώς και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε emails – Newsletters.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως από εσάς, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμά της στα πλαίσια άσκησης του έννομου συμφέροντός της να τα χρησιμοποιεί  για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του.

Ώστε, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις : α) σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των δικαιωμάτων σας ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω ανά πάσα στιγμή, β) όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις απορρέουσες εκ του νόμου υποχρεώσεις μας, γ) όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων, ασφαλών και κερδοφόρων υπηρεσιών στους συνεργάτες μας.

  1. Κοινοποίηση σε τρίτους

Σε επεξεργασία προβαίνουν μόνον τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (εργαζόμενοι – στελέχη) της El-pharm με καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Τα στοιχεία των προμηθευτών – συνεργατών – πελατών της Εταιρείας δύναται να γνωστοποιούνται και σε άλλες τρίτες οντότητες όταν είναι αναγκαίο, όπως

Α. σε δημόσιες αρχές για τους σκοπούς της συμμόρφωσης της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της

Β. ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για την άσκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εταιρείας

Γ. σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς την Εταιρεία, όπως συνεργάτες δικηγόρους (σε περίπτωση εξώδικων ή δικαστικών ενεργειών αναφορικά με νομικές αξιώσεις της Εταιρείας ή κατά αυτής). Σημειωτέον, ότι η εταιρεία μας διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αναλυτική ενημέρωση για τους συνεργάτεςμας στους οποίους έχει ανατεθεί κατ΄εντολή μας ως εκτελούντες την επεξεργασία κάποια δραστηριότητα της εταιρείας μας δύναται να παρασχεθεί κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

  1. Διατήρηση των δεδομένων

Η διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα λάβει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με την «Εl-PHARM Α.Ε.» και των επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων ανάλογα με τη φύση αυτής, καθώς και για είκοσι(20) έτη από τη λήξη του ημερολογιακού έτους της λήξης της σύμβασης ή από την έκδοση του οικείου παραστατικού ή σε περίπτωση καταγγελίας από την ημερομηνία της καταγγελίας με δυνατότητα παράτασης του ως άνω χρόνου σε περίπτωση έγερσης αξίωσης ή ελέγχου από δημόσιες αρχές.

Ειδικότερα, για την ενημέρωση για κάθε είδους προσφορές και προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα διανεμηθέντα και διαθέσιμα φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα της φαρμακαποθήκης μας, το email σας διατηρείται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που υφίσταται η μεταξύ ημών συναλλακτική σχέση και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας (opt-out).

  1. Δικαιώματα και άσκησή τους

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR)  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με την ελληνική νομοθεσία (ισχύων Ν. 2472/1997 και 3471/2006) αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

α. Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

β. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί από εσάς. Σημειώνεται ότι η EL-PHARM Α.Ε. θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού αιτήματος σας.

γ. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών.

δ. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των δεδομένων σας. Το δικαίωμα διαγραφής – δικαίωμα στη λήθη δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων εκ μέρους της EL-PHARM Α.Ε.

ε. Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

στ. Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

ζ. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ) ανάλογα με το αν η επεξεργασία έχει βασιστεί στη νομική βάση της συγκατάθεσης, δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

η. Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

Έχετε κάθε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@el-pharm.gr  ή με επιστολή στην διεύθυνση Αίμωνος65-67, Ακ. Πλάτωνος, Αθήνα 104 42, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://el-pharm.gr/aired/wp-content/uploads/2018/11/entypo-askisis-dikaiwmatwn_web.pdf

Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρείας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

  1. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών (διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας) από τον σχεδιασμό και εξ’ ορισμού. Διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα για τη διασφάλιση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η Εταιρεία λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 32, ενδεικτικά κρυπτογράφηση και τακτικές δοκιμές, περιορισμένες προσβάσεις, τοποθέτηση καμερών σε ειδικούς χώρους, αντιικά συστήματα, ειδικοί κωδικοί σε εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της κόκ)  και τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του Κανονισμού, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρθρο 5). Με γνώμονα τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας.

Η EL-PHARM A.E. βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν.

  1. Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας

Παρά τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύει η EL-PHARM Α.Ε. αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει εγκαίρως τυχόν παραβίασή τους για την καλύτερη δυνατή διασφάλισή σας.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων οφείλετε να ενημερώσετε την EL-PHARM Α.Ε αμελλητί, μόλις αντιληφθείτε ενδεχόμενη παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γνωστοποιώντας μας τη φύση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ελέγχετε αν η παραβίαση προήλθε από δική σας ευθύνη και συλλέξετε πάσα αναγκαία πληροφορία την οποία η EL-PHARM Α.Ε θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στοιχεία επικοινωνίας

Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
EL-PHARM Α.Ε.
Αίμωνος 65-67, ΤΚ 104 42
Ακ. Πλάτωνος
Τηλ.: 210 5229009
Fax: 210 5227553
E-mail: info@el-pharm.gr

Β) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) :

Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ο Προμηθευτής – Συνεργάτης – Πελάτης διαβάζοντας το παρόν λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 2016/679 και τις αιτιολογικές του σκέψεις, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.